canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Lyrics & Song Info » Voyagers

Updated

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocals: Wakana (TV ver.), FictionJunction (live)
Musicians
Guitar: Koichi Korenaga (original/live)
Flute: Rie Akagi (original)
Violin: Hitoshi Konno (live)
Drums: Kyoichi Satou (live)
Bass: Tomoharu “Jr” Takahashi (live)
Piano: Yuki Kajiura (live)

Appearances:
Keizai Rashinban theme song (economics TV show)
Yuki Kajiura- The Works for Soundtrack: CD 2, Track 13
FictionJunction 2008-2010 The BEST of Yuki Kajiura LIVE: CD 2, Track 3


Kajiurago

sorti matensei mastia
mersei martia sa ii

kamita io difviore
maria fia dilsiore tida

asto
sortima

aa mitarimi ari sorte mia
mortari asi ari maredia
konsoredi ari maria mii

kamba de mitia miya soma dia
somariya mita iya somalita
ama sari

sorita sio dimiore
maria fia visiore tida
sari mia

sorti matensei mastia
mersei martia sa ii
sorti matensei mastia
mersei martia sa ii


Transliteration by Kowz

  • Comments Off on Voyagers