canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Lyrics & Song Info » The four rings

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Chorus: Tokyo Philharmonic Chorus
Musicians:
ALL Keyboards & Programming: Yuki Kajiura
E.Guitar: Koichi Korenaga
Drums: Kyoichi Sato
Bass: Tomoharu “jr.” Takahashi
Strings: Kiyo Kido Strings

Appearances:
Fate / Stay Night: Heaven’s Feel: III. spring song Original Soundtrack: Track 22


Kajiurago

Corti adora samita iri dioro
firis amatora amia dita
ivili idora

acara viri ia adota
cortesa vidia

Corti adora samita iri dioro
firis amatora amia dita
ivili idora

estio meriedia dio asorte disto
aresdiora diviatoro firia itora


Transliteration by Kowz

Leave a Reply