canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Lyrics & Song Info » ordinary dream

Updated

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocal and chorus: WAKANA
Musicians
A. guitar: Masayuki Chiyo
Violin: Kiyo Kido

Appearances:
Rekishi Hiwa Historia OST: Track 15


Kajiurago

eda mifito aloda i kwuito
asolta midolari esta

soldori kasa ii mista mileto
madola mireta ii

(kanta mi desita)

eda mifito alaoda ii ruito
asolta midolari esta

soldori kasa ii mista mileto
madola mireta ii

(soma da mideta ii)


Transliteration by Kowz

Leave a Reply