canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Lyrics & Song Info » my land

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocals & Chorus
Musicians: Koichi Korenga (guitar), Kyoichi Sato (drums), Takashi “Jr” Tomoharu (bass), Kiyo Kido Strings (strings)

Appearances:
Rekishi Hiwa Historia Original Soundtrack 3: Track 18


Kajiurago

Monte saria atore
asorti ria fidita ria
mirita fia aora fidita
salti adera ifia
dia


Transcription by Kowz

Leave a Reply