Lyrics & Song Info » M26 + M27+ M28 [Kara no Kyoukai 7: Satsujin Kosatsu II]

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocals: Tokyo Konsei

Appearances:
Kara no Kyoukai 7: Satsujin Kosatsu (II) OST: Track 26


Kajiurago

consorta diti lori
adolo sorti lori
umiya diya
sorta limiya

consorta domina
adora miya

consorta diti lori
adolo sorti lori
domito miyo
sorta limiya

consorta diti lori


Transliteration by Kowz, corrected by ninetales