Lyrics & Song Info » M07 + 08 [Tsukaku Zanryu]

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocals: Hanae Tomaru

Appearances:
Kara no Kyoukai: Tsukaku Zanryu OST: Track 6


Kajiurago

arti miya…

eta komiyo…

sorte miestos
konti mitos (sorche dorche)
sorti miya…
(fili) mariya… (sorche dorche…)

(arti…miya…)

(eta…komiyo…)

(sorte miestos
konti mitos) sorche dorche
(sorti miya…)


Transliteration by Ayashii, corrected by ninetales

Leave a Reply