canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Lyrics & Song Info » Lilac ~ Utsukushiki Chigiri

Updated

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocal and chorus: Yuriko Kaida
Musicians
A. guitar: Masayoshi Furukawa
Percussion: Tamao Fujii
Strings: Kido Group

Appearances:
Mai Otome OST 2: Track 6
Title:
「ライラック ~ 美しき契」 “Lilac – A Beautiful Pledge”


Kajiurago

candita me ako
sotenita ato
sama edita sideta
i masteri mento
candita me ako
esta dita
sameta miya
ista iya miya


Transliteration by Kowz

Leave a Reply