canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Lyrics & Song Info » Fatal Fight

Updated

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocals: Deb Lyons
Female chorus: Tokyo Konsei
Musicians
Guitar: Susumu Nishikawa
Uilleann pipes: Jerry O’Sullivan
Strings: Dunn Pearson Strings Orchestra

Appearances:
Xenosaga II OST: Disc 1 – Track 7


Kajiurago


yamma-same yame yame
yamma-same kame yame yee
yamma-same yame yame
yama-same ame yame yee

consoli etutte i
yei la testa mia
camine etutte i, yemi
la desta mia

1)kamalie ya manka samalaie ya manla sama
ieme ie mennela
lamai yama kenma samali yemelaka
kamaie ya manka samalaie ya manla sama
ieme ie mennela
lamai yama samali yeme

2)kamaliya mi yakan na maramiya
samalamiya malan masiei emala me
ya salamiya kanla mamiyama seya
kanla mamiyama se kanna malamiya
samalamiya malan masiei emala

3)lanma salamami yakala samala mi yamala
miya mala sammamiya lamaiya manla iyamia
samalamiya kalamamiya
salamamiya kalamamiya kalamami

yamma-same yame yame
yamma-same kame yame yee
yamma-same yame yame
yama-same ame yame yee
annali yamame yanaia

yamma-same yame yame
yamma-same kame yame yee
yamma-same yame yame
yama-same ame yame yee


Lyrics from official Yuki Kajiura live pamphlet

Leave a Reply