canta-per-me.net

where we worship Yuki Kajiura

Skip to Navigation

Lyrics & Song Info » A long goodbye

Music: Yuki Kajiura
Lyrics: Yuki Kajiura
Arrangement: Yuki Kajiura
Vocals & Chorus REMI
Musicians: Koichi Korenga (guitar), Kyoichi Sato (drums), Takashi “Jr” Tomoharu (bass), Hirotaka Sakurada (piano)

Appearances:
Rekishi Hiwa Historia Original Soundtrack 3: Track 12


Kajiurago

Ideta samia casa
firia fita rio
conti adita fita disolte
amia samia cara
fita misol arta via
sore iya masta atora


Transcription by Kowz

Leave a Reply